12 มกราคม 2017

หน้าภาษาประจำชาติ

Mighty Craft ใช้ฟังก์ชันการแปลอัตโนมัติเข้ากันได้กับ AI (Artificial Intelligence Learning Function) เพื่อให้สามารถแปลหน้าอัตโนมัติในหลายภาษา

เรายังสร้างเว็บไซต์และพัฒนาระบบโดยใช้การแปล AI ดังนั้นโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

ปัจจุบันสามารถแปลภาษาได้มากกว่า 100 ภาษา คุณสามารถแปลและแสดงผลได้จากลิงก์ด้านล่าง
※โปรดเข้าใจว่าการแปลครั้งแรกอาจใช้เวลาหลายสิบวินาที

แอฟริกาใต้
แอลเบเนีย
อัมฮาริค
ภาษาอาหรับ
อาร์เมเนีย
Azeerbaijani
ชาวแบสค์
เบลารุส
ประเทศบังคลาเทศ
บอสเนีย
บัลแกเรีย
คาตาลัน
Cebuano
Chichewa
จีน (ตัวย่อ)
จีน (ดั้งเดิม)
คอร์ซิกา
โครเอเชีย
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ดัตช์
อังกฤษ
ภาษาโลก
เอสโตเนีย
ฟิลิปปินส์
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
Frisian
กาลิเซีย
จอร์เจีย
เยอรมัน
กรีก
คุชราต
Haiti Creole
เฮาซา
ฮาวาย
ชาวอิสราเอล
ภาษาฮินดี
ชาวม้ง
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
Igbo
ชาวอินโดนีเซีย
ไอริช
อิตาลี
ญี่ปุ่น
ชาวชวา
ดา
คาซัคสถาน
ขอม
เกาหลี
เคิร์ด
คีร์กีซ
ลาว
ละติน
ลัตเวีย
ภาษาลิธัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
ภาษามลายู
มาลายาลัม
มอลตา
ชาวเมารี
ฐี
มองโกเลีย
พม่า
เนปาล
นอร์เวย์
Pashto
เปอร์เซีย
โปแลนด์
โปรตุเกส
ปัญจาบ
โรมาเนีย
รัสเซีย
ซามัว
สกอตเกลิค
เซอร์เบีย
Sesotho
โชนา
สินธุ
สิงหล
สโลวาเกีย
ภาษาสโลเวเนีย
โซมาลี
สเปน
ซุนดา
ภาษาสวาฮิลี
สวีเดน
ทาจิกิสถาน
มิลักขะ
กู
ไทย
ตุรกี
ยูเครน
ภาษาอูรดู
อุซเบก
เวียตนาม
เวลส์
โซซา
ยิดดิช
โยรูบา
พวกสูลู