มังกรไรเดอร์ตีโต้

มังกรไรเดอร์ตีโต้

เราจัดตั้งคณะกรรมการที่ห้าชายแดนทำงานเรายังมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและออกบัตรรวมการต่อสู้ RPG
เขาเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตภาพรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การพัฒนาโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ UI และการผลิตตัวละครขนาดเล็ก